Regulamin Konta użytkownika (User Account Regulations)
w sklepie maksior.eu

I. Definicje

1. Konto użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.maksior.eu
3. Usługodawca – MAKSIOR Maksymilian Wójcik z siedzibą Obr. Westerplatte 23/1, Gdańsk Oliwa, 80-317
4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

II. Konto Użytkownika

1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.
2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w tym Koncie.
3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

7. W celu usunięcia danych proszę o kontakt: [email protected]

III. Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: [email protected]
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Usługodawca.
2. Użytkownik zakładając Konto użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Konto użytkownika na rzecz Użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

V. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczenia przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.